Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"

Podziel się z innymi swoimi refleksjami pisząc wiersze!
Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym
ogłasza
XV edycję regionalnego konkursu poetyckiego o tematyce religijnej i patriotycznej
pod Patronatem Wójta Gminy Tuszów Narodowy
ph. „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary” 

Konkurs ma na celu ożywienie ducha patriotyzmu, odpowiedzialności za ojczyznę, uwrażliwienie sumienia i pozyskanie nowych utworów o w/w tematyce oraz odkrycie i docenienie naszych mało znanych twórców literatury, w większości piszących „do szuflady”. Nagrodzone i wyróżnione utwory opublikowane zostaną w lokalnej i regionalnej prasie.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin, który dostępny jest na www.bibliotekatuszow.pl (zakładka: Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary") na stronie tuszownarodowy.pl i w placówkach bibliotecznych. Dodatkowe można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym tel. 17 5839967, mail: patrycja.krempa@gmail.com w godzinach 11-19 w poniedziałki i 9 -17 od wtorku do piątku.


REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU
„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”
/UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE!/

1. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.
3. Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.
4. Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 115)
5. Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na maszynie lub komputerze i z marginesami).
6. Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 lub 2 utwory opatrzone godłem (pseudonimem literackim). W przypadku większej ilości utworów pod uwagę brane są dwa losowo wybrane.
8. Do napisanych wierszy na osobnej kartce należy podać rozwiązanie godła tj.:
• nazwisko i imię, miejsce zamieszkania,
• klasa i rodzaj szkoły, numer kontaktowy do szkoły (uczniowie)
• dodatkowo dorośli mają podać wiek, telefon kontaktowy lub email i adres.
9. W przypadku gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela należy podać jego imię i nazwisko.
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 39-332 Tuszów Narodowy 233 do dnia 29 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Święta Niepodległości w listopadzie br., o czym laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie (lub mailowo, pocztą tradycyjną). Wyniki pojawią się również na stronie internetowej biblioteki przez uroczystym podsumowaniem konkursu.
11. Prace oceniane będą w kategoriach:
a/ uczniowie szkół podstawowych
b/ uczniowie szkół średnich
c/ dorośli
12. Laureatów wyłania trzyosobowa komisja złożona z nauczycieli, polonistów, bibliotekarzy, literatów lub osób związanych z kulturą. Wiersze oceniane są w skali punktowej od 1 do 5 punktów. Następnie punkty są sumowane i osoby z ich największą ilością otrzymują kolejno nagrody lub wyróżnienia w każdej z wymienionych kategorii wiekowych. Ilość przyznawanych nagród i wyróżnień uzależniona jest od ilości uczestników oraz poziomu składanych prac.
13. Laureatom przyznawane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe oraz dyplomy (nagroda, wyróżnienie i za udział).
14. Nagrodzone prace będą w przyszłości publikowane.
15. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych*, zaświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem** oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku*** (załącznik do regulaminu). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Załącznik w formie papierowej można odebrać w GBP w Tuszowie Nar. lub w formie elektronicznej pisząc na adres patrycja.krempa@gmail.com lub kopiując ze strony www.bibliotekatuszow.pl
16. Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.bibliotekatuszow.pl w zakładce: konkursy i w aktualnościach.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).

Załączniki:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

………….………………………
(data i podpis)


Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.


……………………….………..
(data i podpis)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym (39-332 Tuszów Narodowy 233), na potrzeby konkursu „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie www.bibliotekatuszow.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.


………………………….……….
(data i podpis)


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym z siedzibą w Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy;

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: karolina_dulik@op.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

 b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) adres zamieszkania, adres szkoły

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych  przepisami prawa;

9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275650