Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Status prawny i organizacja Biblioteki

Status prawny
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy i działa na podstawie :

 1. Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z późniejszymi zmianami
 2. Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. Zm.
 3. Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.
 4. Statutu Gminy Tuszów Narodowy
 5. Statutu Biblioteki nadanego przez organizatora tj. Radę Gminy Tuszów Narodowy (Uchwała Rady Gminy Tuszów Narodowy nr AVI/124/2012 z 29 maja 2012 roku.


Biblioteka posiada osobowość prawną, jest instytucją kultury wpisaną do rejestru organizatora - na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pod pozycja 1/2001.
 

Schemat organizacyjny
 

Siedzibą biblioteki jest Tuszów Narodowy a terenem jej działania gmina Tuszów Narodowy. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy, Naczelny nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki oraz pomocy metodycznej udziela Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.


W skład „Biblioteki” wchodzą :

 1. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tuszowie Narodowym składająca się z : czytelni, wypożyczalni dla dzieci i dorosłych, oraz Centrum Pamięci generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego
 2. Filie biblioteczne z siedzibą w : Jaślanach, Maliniu, Ławnicy, Sarnowie Szczegółowa organizacje określa Regulamin Organizacyjny jako załącznik do Statutu Biblioteki.

Przedmiot działalności
 


1.Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy Tuszów Narodowy wykonuje zadania publiczne w imieniu Gminy. Służy zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach i wypożyczanie na zewnątrz do domu
 3. działalnośc informacyjno-bibliograficzna z uwzględnieniem regionaliów
 4. stosowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, czytelnictwa, nauki, sztuki, upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy i jej promocja
 5. gromadzenie dokumentów, opracowań, zdjęć, dotyczących historii i kultury gminy oraz ludzi zasłużonych dla gminy
 6. prowadzenie Izby pamięci generała Wł. E. Sikorskiego, jej wzbogacanie o nowe eksponaty oraz -przyjmowanie i obsługa wycieczek, organizowanie lekcji historii dla dzieci i młodzieży
 7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki
 8. współpraca z różnymi instytucjami osobami fizycznymi i prawnymi celem realizacji podstawowych zadań bibliotecznych.

Organy Biblioteki i jej organizacja
 

Na czele biblioteki stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje wójt gminy.

Dyrektor GBP :

 1. kieruje całokształtem działalności biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  - dbałość o prawidłowe funkcjonowanie biblioteki
  - nadzór nad efektywnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi biblioteki
  - sporządzanie planów finansowych, rzeczowych oraz sprawozdań i wniosków
  - utrzymywanie kontaktu z krajowymi i zagranicznymi instytucjami bibliotecznymi oraz własnymi organami administracji samorządowej
  - utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami historycznymi związanymi z generałem Sikorskim.


Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki.
W czasie nieobecności dyrektora zastępuje jego zastępca.

  

Struktura własnościowa
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, otrzymała w zarząd na czas nieokreślony nieruchomość wraz z budynkiem oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2544/2 o powierzchni 880 m2 
Wpis do księgi wieczystej pod numer 29348 z dnia 23-08-1989 r.

Filie biblioteczne mieszczą się:

 1.  Jaślany lokal komunalny Gminy - Dom Ludowy
 2.  Malinie lokal komunalny Gminy -Dom Ludowy
 3.  Sarnów lokal komunalny Gminy - Dom Strażaka
 4.  Ławnica w budynku Szkoły Podstawowej obecnie przedszkola

Lokale te są użyczone na działalność biblioteczną.

  

Majątek i zasady funkcjonowania
 

Biblioteka finansowana jest z budżety gminy wg dotacji przekazywanej na działalność biblioteczną na podstawie złożonych projektów budżetu do końca listopada każdego roku kalendarzowego. Projekt opracowuje dyrektor biblioteki wg struktury planowanych wydatków.

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o Statut nadany przez organizatora i Regulaminy:

 1. Organizacyjny
 2. Pracy
 3. Wypożyczalni
 4. Czytelni
 5. Skontrum
 6. Wynagrodzeń Pracowników Biblioteki.

Regulaminy są wprowadzone w życie zarządzeniami Dyrektora Biblioteki.


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275647